Alymlar dronlaryň kömegi bilen ýagyş ýagdyrmagyň usulyny tapdylar

Alymlar dronlaryň kömegi bilen ýagyş ýagdyrmagyň usulyny tapdylar

Iňlis alymlary uçarmansyz uçýan enjamlaryň kömegi bilen ýagyş ýagdyrmagyň usulyny oýlap tapdylar. Täze tehnologiýa Bata uniwersitetiniň alymlaryna degişli diýip tdnu.ru habar berdi.

Täze tehnologiýa uzak wagtlap ygal ýetmezçiligi meselesinde gowy çözgüt bolar. Oýlap tapyş aýratyn-da gurak sebitler üçin gymmatlydyr, sebäbi käwagt bu ýerlerde birnäçe aýlap asmandan sähelçe-de nem dammaýar.
Oýlap tapyş BAE-de synagdan geçirildi. Onuň çäginde çöllük sebitde uçarmansyz uçarlar göni bulutlara tarap uçuryldy we şol ýerde ýyldyrymyň çakmagy gazanyldy. Deňagramlylygyň bozulmagy ygalyň tebigy ýüze çykmagyna sebäp boldy. Aslynda, arap çölünde ýylda ýüz millilitrden köp ygal ýagmaýar. Indi bolsa islendik sebitde bu görkezijä emeli täsir edip bolar.
Synaglar BAE-niň maksatnamasynyň çäginde geçirildi. Munda uçarmansyz uçýan enjamlara oturdylan ýörite datçiklerden we gurallardan peýdalanylýar.