Gan topary bilen howply keselleriň arabaglanyşygy ýüze çykaryldy

Gan topary bilen howply keselleriň arabaglanyşygy ýüze çykaryldy

Şwesiýaly alymlar adamyň gan topary bilen howply keselleriň arasyndaky baglanyşygy anyklamak maksady bilen, ýörite barlag geçirdiler. Olar belli bir gan toparly adamlaryň käbir kesellerden has köp ejir çekýändiklerine göz ýetirdiler. Bu barada 360tv.ru habar berdi.

Şwesiýaly alymlar barlagyň netijelerini "eLife" ylmy žurnalynda çap etdiler. Hünärmenler bäş million hassanyň lukmançylyk ýazgylaryny gözden geçirdiler. Netijede, belli bir gan toparly adamlarda has ýygy duş gelýän 49 keseli hasaba aldylar.
Mysal üçin, olar tromboz köplenç ikinji gan toparly adamlarda ýüze çykýar diýen netijä geldiler. Birinji toparda ganyň gatama howpy ýokarlanýar. Şol bir wagtyň özünde, birinji topara we oňyn Rh faktoryna eýe bolan aýallar göwrelilik döwründe köplenç gipertoniýadan ejir çekýärler.
Şeýle hem, hünärmenler üçünji gan toparyna eýe bolan adamlaryň böwrek daşlaryndan az ejir çekýändigini anykladylar. Şeýle hem barlagyň awtorlary alnan maglumatlary tassyklamak üçin goşmaça işleri geçirmegiň zerurdygyny nygtaýarlar.