Mask 2020-nji ýylda Tesla-nyň baş müdiri wezipesinde rekord derejede 11 mlrd dollar gazandy

Mask 2020-nji ýylda Tesla-nyň baş müdiri wezipesinde rekord derejede 11 mlrd dollar gazandy

Tesla elektromobil öndürijisiniň esaslandyryjysy we baş müdiri Ilon Mask geçen ýyl, takmynan, 11 mlrd dollar girdeji gazandy. Bu barada “Forbes” žurnaly habar berýär diýip, TASS belleýär.

Žurnalyň maglumatlaryna görä, 2018-nji ýylda Mask hak tölegini nagt däl-de, kompaniýanyň belli bir ösüş görkezijileri gazanylanda paýnama opsionlary bilen almaga razy boldy. Neşiriň hasaplamalaryna görä, 2020-nji ýylda kompaniýa baş müdirine häzirki bahasy 13,3 mlrd dollar bolan paýnamalary satyn almak hukugyny berdi, Mask olary satyn almak üçin 2,3 mlrd dollar sarp etdi. Şeýlelik bilen, Maskyň Tesla-nyň baş müdiri wezipesinde gazanan girdejisi geçen ýyl 11 mlrd dollar boldy, bu onuň ýakyn bäsdeşleriniň görkezijilerinden on esse ýokarydyr, ýagny Paycom kompaniýasynyň ýolbaşçysy Çed Riçison geçen ýyl 211 mln dollar gazandy, 1Life Healthcare kompaniýasynyň baş müdiri Amir Dan Rubin bolsa bary-ýogy 199 mln dollar gazandy.
Şol bir wagtyň özünde neşir Maskyň paýnamalardan gelen girdejini heniz hakyky pula öwrüp bilmeýändigini, sebäbi opsionyň şertlerine görä, Maskyň olara bäş ýyl eýeçilik etmelidigini belleýär. Kompaniýanyň baş müdiri bilen baglaşylan şertnamanyň şertlerine laýyklykda, ähli ylalaşylan maksatlara ýetilen halatynda Mask işi üçin häzirki wagtda bahasy 67,9 mlrd dollar bolan 101,2 mln paýnama satyn alyp biler.
Forbes-iň soňky maglumatlaryna görä, Mask häzirki wagtda dünýäde ikinji baý adamdyr. 164,4 mlrd dollar baýlygy bilen ol diňe Amazon kompaniýasyny esaslandyryjy Jeff Bezosdan (189,7 mlrd dollar) yza galýar.