R.Meredow gyrgyz we özbek kärdeşleri bilen hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy

R.Meredow gyrgyz we özbek kärdeşleri bilen hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow 4-nji maýda Gyrgyz Respublikasynyň daşary işler ministri R.Kazakbaýew hem-de Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministri A.Kamilow bilen telefon arkaly gepleşikleri geçirdi.

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar.
A.Kamilow bilen geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda şu ýylyň 29-njy aprelinde Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň duşuşyklarynyň dowamynda berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişine aýratyn ähmiýet berildi.
R.Kazakbaýew bilen söhbetdeşligiň barşynda taraplar Türkmenistanyň we Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeleriň işjeňleşdirilmeginiň zerurlygyny nygtadylar. Şeýle hem hyzmatdaşlygyň anyk ugurlary boýunça degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylary derejesindäki ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähmiýetini bellediler.