Dubaýda awtomobil belgisi 10 million dollardan gowrak baha satyldy

Dubaýda awtomobil belgisi 10 million dollardan gowrak baha satyldy

Dubaýda awtomobil belgisiniň bahasy boýunça täze dünýä rekordy goýuldy. Ol ýerde geçirilen haýyr-sahawat auksionynda iki harpdan we bir sandan ybarat bolan bu ýurduň hasaba alyş belgisi 10 mln 345 müň dollara satyldy. Bu barada mk.ru habar berýär. Alyjynyň ady heniz yglan edilenok. Auksionyň “gizlin” gatnaşyjysy awtoulagyna AA9 belgisini dakyp biler.

Satmak üçin jemi dört belgi çykaryldy. Söwdadan jemi 13,2 mln dollar gazanyldy. Auksiona gatnaşanlaryň arasynda BAE-niň premýer-ministri we Dubaýyň hökümdary Muhammed ben Raşid Al Maktum hem bardy. Satuwdan gazanylan girdeji garyplara nahar paýlamak boýunça kampaniýa gönükdiriler.
Belgi bahasy boýunça ozalky rekord hem Birleşen Arap Emirliklerinde goýlupdy. 2016-njy ýylda D5 döwlet belgisi auksionda 9 mln dollara satyldy.
Musulmanlar üçin mukaddes Remezan aýy başlamazyndan öň, Dubaý mätäçlere 100 mln paý nahar bermek barada yglan etdi. Bu başlangyjy durmuşa geçirmek üçin serişdeleriň bir bölegi dürli haýyr-sahawat auksionlarynda ýygnalar.