«Sputnik V» sanjymy tutuş bir ýurdy ilkinji gezek koronawirusdan halas etdi

«Sputnik V» sanjymy tutuş bir ýurdy ilkinji gezek koronawirusdan halas etdi

Russiýanyň koronawirusa garşy sanjymy «Sputnik V» Ýewropa döwletleriniň birini howply kesel epidemiýasyndan halas etmegi başardy diýip, discover24.ru habar berýär.

Gürrüň Ýewropanyň kiçi döwleti bolan San-Marino barada gidýär, bu döwletiň 30 müňden gowrak ýaşaýjysy bar. Ol ýerde soňky birnäçe hepdäniň dowamynda kesel görkezijisi tas 10 esse azaldy. Häkimiýetler RF-niň sanjymyny ulanyp, köpçülikleýin sanjym kampaniýasyny geçirmek bilen şeýle netijäni gazanmagy başardylar.
San-Marino Ýewropa bileleşigine girmeýän, Italiýanyň merkezindäki kiçiräk bir döwlet. Ilkibaşda San-Marino günbatar sanjymlaryny, ýagny diňe Pfizer sanjymyny däl, hatda ýönekeý we arzan bolan AstraZeneca sanjymyny hem alyp bilmedi. Şeýlelikde, San-Marinonyň hiç hili sanjymy bolmadyk ýeke-täk ýewropa döwleti bolup galandygy baradaky netijä gelmek bolýar. Ahyrynda, San-Marino kömek sorap Russiýa Federasiýasyna ýüz tutdy.
Derman serişdesi bu ýurda şu ýylyň fewral aýynda iberilip başlandy. Tiz wagtdan lukmanlar tutuş ilata sanjym etmek üçin zerur mukdarda dozany aldylar. San-Marinonyň Saglygy goraýyş ministrligi ýurtda koronawirus ýokanjyna garşy populýasion immunitetiň emele gelendigini belledi.