Türkiýede Dünýäniň türk işewürleriniň assosiasiýasy döredildi

Türkiýede Dünýäniň türk işewürleriniň assosiasiýasy döredildi

Türkiýäniň Ankara şäherinde Dünýäniň türk işewürleriniň assosiasiýasy (DTÜRK) döredildi. Trend habarlar agentliginiň habar bermegine görä, bu gurama işewür Genjehan Tunaý ýolbaşçylyk eder.

Maglumatlara görä, assosiasiýany döretmegiň maksady 350 mln-lyk türki dünýäsini bir merkeze jemlemek we hyzmatdaşlygy ösdürmek ýoly bilen ony özüni çekiji täze merkeze we ykdysady baza öwürmekden ybarat.
DTÜRK häzirki zaman ählumumy adamzat gymmatlyklarynyň çäginde Türkiýäniň, türki dünýäsiniň we beýleki ýurtlaryň işewürleri bilen hyzmatdaşlyk etmegi maksat edinýär.
Dünýäniň türk işewürleriniň assosiasiýasynyň prezidenti guramanyň esasy maksatlaryny we wezipelerini şeýle häsiýetlendirýär:
- türki dilli ýurtlaryň we olar bilen baglanyşykly jemgyýetleriň arasynda köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy birleşdirmek we ösdürmek, türki dünýäsiniň taryhy we medeni tejribesini peýdalanmak bilen hyzmatdaşlyk geňeşini döretmek;
- häzirki zaman umumadamzat gymmatlyklaryna hormat goýmak bilen, aýratynam, türki dünýäsinde we beýleki ýurtlarda türk işewürleri bilen hyzmatdaşlyk raýdaşlygyny ösdürmek.

“Biz ýurdumyzyň ykdysady we sosial ösüşinde sebitleýin we pudaklaýyn mümkinçilikleri ulanyp hem-de tehnologiýa we innowasiýa üçin mümkinçiliklere baha berip, milli ykdysady syýasatyň emele gelmegine we sebitiň durnukly ösüşine goşant goşmaga çalyşýarys” – diýip, Genjehan Tunaý belledi.