BMG: Covid-19 pandemiýasy infodemiýa bilen utgaşdy

BMG: Covid-19 pandemiýasy infodemiýa bilen utgaşdy

Birleşen Milletler Guramasy dezinformasiýa (ýalňyş maglumatyň ýaýradylmagy) we duşmançylykly sözlere garşy göreşi güýçlendirmäge çagyrýar. Ol koronawirus pandemiýasy döwründe has hem ýitileşdi. BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş Bütindünýä metbugat azatlygy gününiň öňüsyrasynda ygtybarly maglumata elýeterliligiň ýaşaýyş we ölüm meselesine öwrülendigini aýtdy. Bu barada www.tvr.by habar berýär.

«Geçen ýylyň wakalary ygtybarly maglumatlara elýeterliligiň esasy adam hukuklaryndan has ýokarydygyny ýatlatdy. Maglumat ýaşaýyş we ölüm meselesi bolup biler. COVID-19 pandemiýasy bir wagtyň özünde aşa uly infodemiýa bilen utgaşdy. Nädogry maglumatlar we duşmançylykly sözler ýaýramak bilen, tutuş dünýäde millionlarça adamyň saglygyny howp astyna goýýar, sanjymlara we ylma bolan ynamy ýitirýär hem-de jemgyýet bilen ýurduň arasyny bölýär» — diýip, BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş belledi.

BMG adamlaryň sosial ulgamlardan, köplenç, ygtybarsyz maglumatlary alýan häzirki gününde žurnalistikanyň öňküsinden has möhüm ähmiýete eýe bolandygyny belleýär. Sebäbi ýaýradylan ýalanlar faktlaryň ornuny çalşanda, hakykat kölegede galýar. Netijede, biz ynamymyzy ýitirýäris.