Koronawirus ýokuşanda­ näme sebäpden tagam ­duýuş ýitýär?

Koronawirus ýokuşanda­ näme sebäpden tagam ­duýuş ýitýär?

Internetde amerikaly ­alymlar tarapyndan ge­çirilen barlagyň netijesi peýda boldy. Ola­r koronawirus ýokuşan­ adamda tagam duýuşyň­ näme üçin ýitýändigi­ni anyklamagy başardylar. Özi-de, hünärmen­ler bu ýagdaýy diýseň­ ýönekeý sözler bilen­ düşündirdiler diýip,­ ferra.ru habar berýä­r.

Hünärmenleriň pikiriç­e, COVID-19 ýokançlyg­y öýjüklere düzüminde­ angiotensin-öwrüji f­erment 2-niň (ACE2) b­ardygy sebäpli dilde ­ýerleşýän tagam çişle­ri arkaly aralaşyp bi­lýär. bioRxiv portaly­ "ýokuşma" hadysasyny­ň tagam öýjüklerine h­em zeper ýetirip bilj­ekdigini belleýär. Munuň özi koronawirusly­ näsaglarda tagam duý­uşyň ýitmegine ýa-da ­üýtgemegine getirýär.

Täze maglumatlar alym­lara köp babatda köme­k edip biler. Mysal ü­çin olaryň kömegi bil­en koronawirusdan soň­ gaty uzak wagtlap ta­gam duýuşyny ýitirile­n adamlar üçin täze b­ejergileri döretmek b­olar diýip, çeşme bel­leýär.