Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň resmi saýty işläp başlady

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň resmi saýty işläp başlady

Türkmenistanyň Milli Gengeşiniň Mejlisiniň resmi web saýty işläp başlady.

«Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiriniň habar bermegine görä, bu internet çeşmesi, Milli Geňeşiň Mejlis palatasynyň gurluşy we işi barada jikme-jik maglumatlary öz içine alýar. Bu ýerde Türkmenistanyň Milli Gengeşiniň Mejlisi tarapyndan kabul edilen kanunçylyk namalary hem ýerleşdiriler.
Çeşmäniň belleýşi ýaly, aýratyn bölüm halkara çärelerine, hususan-da, parlamentara dostluk toparlarynyň çägindäki gatnaşyklara bagyşlanýar.