Türkmenistanyň Prezidenti birinji synp okuwçylaryna gowşuryljak noutbuklaryň nusgalary bilen tanyşdy

Türkmenistanyň Prezidenti birinji synp okuwçylaryna gowşuryljak noutbuklaryň nusgalary bilen tanyşdy

27-nji aprelde geçirilen iş maslahatynda wise-premýer Ç.Gylyjow şanly senelere beslenip gelen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň dowamynda guralýan dabaralaryň taýýarlyk işleri, söwda we hyzmatlar ulgamynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede guramak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem wise-premýer 2021-2022-nji okuw ýylynda birinji synpa kabul ediljek mekdep okuwçylaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan gowşuryljak noutbuklaryň nusgalaryny görkezdi.

Döwlet Baştutany ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň sazlaşykly ösüşinde kiçi we orta telekeçiligiň möhüm orun eýeleýändigini belläp, bu düzümleriň işiniň netijeli häsiýete eýe bolmagy ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigine ünsi çekdi. Şunlukda, ähli ýerlerde elektron söwdany guramak babatda wise-premýere anyk tabşyryklar berildi.
Soňra türkmen Lideri täze okuw ýylynda birinji synpa kabul edilýän mekdep okuwçylaryna beriljek noutbuklaryň nusgalary bilen içgin tanşyp, olaryň dünýä ülňülerine laýyk gelmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny belledi. Körpe nesilleriň sanly ulgama bolan höwesini artdyrmakda we bu ugurdaky ukyplaryny ösdürmekde wajyp ähmiýeti bolan noutbuklaryň kämil derejede bolmagy hökmandyr diýip, döwlet Baştutany bu babatda degişli ýolbaşçylara görkezmeler berdi.