Türkmenistanda Aşgabadyň ösüşine goşant goşan şahsyýetler döwlet derejesinde sarpalanar

Türkmenistanda Aşgabadyň ösüşine goşant goşan şahsyýetler döwlet derejesinde sarpalanar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 27-nji aprelde geçiren iş maslahatynda Aşgabat şäherine ykbalyny baglan we şäheriň ösüşine mynasyp goşant goşan şahsyýetleri döwlet derejesinde sarpalamak meseleleriniň wajypdygyna ünsi çekip, bu babatda wise-premýer Ş.Durdylyýewe birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň gadymy şäherdigini, taryhyň dürli döwürlerinde paýtagtymyzyň ösüşine möhüm ähmiýet berlendigini belledi. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň baş şäheriniň hemmetaraplaýyn sazlaşykly ösüşi, onda adamlaryň bagtyýar durmuşy üçin zerur şertleriň döredilmegi bilen baglanyşykly meselelere uly üns berilmelidir. Munuň özi şäheriň 140 ýyllyk toýunyň bellenilýän günlerinde alnyp barylýan taýýarlyk işleriniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmeginde wajypdyr diýip, türkmen Lideri aýtdy.
Paýtagtymyzyň owadan, abadan we arassa şäher hökmündäki belent abraýyny saklamak biziň borjumyzdyr. Häzirki döwürde bu meselelere örän jogapkärçilikli, toplumlaýyn esasda çemeleşmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.