Gurbanguly Berdimuhamedow «Soňky jaň» dabaralaryny guramaçylykly geçirmegi tabşyrdy

Gurbanguly Berdimuhamedow «Soňky jaň» dabaralaryny guramaçylykly geçirmegi tabşyrdy

Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň bilim edaralarynda 2020-2021-nji okuw ýylynyň tamamlanmagy mynasybetli geçirilýän «Soňky jaň» dabaralarynyň guramaçylyk derejesine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi. Bu barada döwlet Baştutany düýn geçirilen iş maslahatynyň barşynda belledi.

Maslahatyň barşynda wise-premýer M.Geldinyýazow «Soňky jaň» dabarasyny guramaçylykly geçirmek boýunça ýaýbaňlandyrylýan giň möçberli taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.
«Soňky jaň» dabaralary 140 ýyllygy bellenilýän ak şäherimiz Aşgabadyň nurana gündizlerini, älemgoşar öwüşginli agşamlaryny wasp edýän çärelere, ýaşlaryň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan ýatda galyjy taryhy wakalara baý bolmalydyr. Şäheriň 140 ýyllygy bilen utgaşykly bellenilýän dabaralar paýtagtymyzyň ähli künjegini gurşap almalydyr diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.