Kömelekler rak howpuny peseldýär

Kömelekler rak howpuny peseldýär

Pensilwaniýa ştatynyň alymlary kömelekleriň rak keseliniň döremek howpuny azaldýandygyny aýtdylar. Olar ýörite ylmy barlagyň netijesinde şeýle karara geldiler diýip, pcnews.ru habar berýär.

Ylmy barlagyň netijeleri barada “Advances in Nutrition” atly neşirde hem degişli maglumatlar getirilýär. Alymlar ylmy işiň çäginde 1966-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli geçirilen, takmynan, 17 sany barlagy öwrendiler. Olaryň hersi 19,5 müňden gowrak rak keselli adamlaryň saglygy barada maglumatlary özünde jemleýär. Barlaglar kömelek iýmek bilen zyýanly çiş howpunyň arasyndaky baglanyşygy kesgitlemek maksady bilen geçirildi.

“Kömelek, özboluşly we güýçli antioksidant we öýjük goraýjy ergotioniniň esasy iýmit çeşmesidir. Bedende antioksidantlaryň ätiýaçlyk gorunyň doldurylmagy oksidleýji stresden goramaga we rak keseliniň töwekgelçiligini azaltmaga kömek edip biler"-diýip, hünärmenler bellediler.