Berhiz lukmany pyrtykaly dogry iýmegiň usulyny aýtdy

Berhiz lukmany pyrtykaly dogry iýmegiň usulyny aýtdy

Pyrtykalyň peýdasynyň onuň nädip iýilýändigine baglydygy ýüze çykaryldy. Berhiz lukmany Olga Perewalowa bu miwäni nädip dogry iýmelidigini aýtdy.

Hünärmen bu barada Sputnik radiosynyň efirinde gürrüň berdi. Ol pyrtykalyň immunitet ulgamyny berkitmäge kömek edýändigini, şeýle hem gan damarlarynyň işine, deriniň daşky görnüşine we göreje oňyn täsir edýändigini aýtdy. Lukmanyň aýtmagyna görä, bir uly pyrtykal witaminiň iki günlük paýyny özünde jemleýär.
Pyrtykalyň has peýdaly täsir etmegi üçin lukman ony böleklere bölmezden ýa-da şiresini almazdan, bitinligine iýmegi maslahat berdi.

"Kesmek - C witaminiň demir bilen, pyçak bilen gatnaşyga girmesidir. Ýagny C witamini okislenýär we biz onuň bir bölegini ýitirýäris" diýip, Perewalowa aýtdy. Mundan başga-da, lukman ony gabygy bilen birlikde iýmegiň hem peýdalydygyny belledi.