«Oskaryň» gowşurylyş dabarasynda myhmanlara örtük​ ​dakynmazlyga rugsat berler

«Oskaryň» gowşurylyş dabarasynda myhmanlara örtük​ ​dakynmazlyga rugsat berler

25-26-njy aprel gijesi geçiriljek "Oskar" baýraklarynyň gowşurylyş dabarasynda oňa gatnaşyjylara lukmançylyk örtüklerini geýmezlige rugsat berler. Bu barada Variety portaly habar berýär.

Dabaranyň guramaçylary tarapyndan şeýle karar kabul edilen-de bolsa, arakesmelerde myhmanlardan şahsy gorag esbaplaryny ulanmaklyk haýyş ediler.
Kino akademiýasy dabara gatnaşyjylaryň sanynyň azaldyljakdygyny belledi. Içerde diňe 170 adam ýerleşer. Mundan başga-da, dalaşgärleriň hemmesi aýratyn ugur boýunça hereket ederler we olara hatda sahna haýsy wagtda çykmalydygy hem görkeziler.
Şeýle hem myhmanlara nähili çäklendiriji çäreleriň garaşýandygyny beýan edýän habar ýaýradyldy. Olaryň hatarynda bedeniň temperaturasynyň barlanylmagyny, gyzyl halyda üçden köp suratçynyň bolmazlygyny hem-de žurnalistleriň sanynyň azaldylmagyny görkezmek bolar. Mundan başga-da, myhmanlar koronawirusyň ýokdugyny görkezýän azyndan üç synagdan geçmeli bolarlar. Halkara köpçülikleýin habar beriş serişdelerine Ýaponiýa, Kanada, Angliýa, Germaniýa, Fransiýa, Braziliýa, Ispaniýa, Meksika we Awstraliýa wekilçilik eder.