Mary welaýatynda Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi

Mary welaýatynda Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanan çäreler geçirildi

22-nji aprelde Türkmen bedewiniň milli baýramyna bagyşlanyp, Marynyň atçylyk sport toplumynda at çapyşyklary geçirildi. 

Ýaryşyň meýilnamasyna welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň bedewleriniň gatnaşmagynda ýetginjek çapyksuwarlaryň, uly ýaşly çapyksuwarlaryň hem-de halypa çapyksuwarlaryň arasynda 8 çapyşyk girizildi. Baýramçylyk ýaryşlarynyň ýeňijilerine dabaraly ýagdaýda gymmat bahaly baýraklar we sowgatlar gowşuryldy.
Türkmenistanyň Prezidentiniň baş baýragyna — ýeňil awtoulaga halypa çapyksuwarlaryň arasynda geçirilen jemleýji çapyşygyň ýeňijisi S.Kuljanow mynasyp boldy.
Soňra Mary welaýat kitaphanasynyň maslahatlar zalynda “Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty” atly XIII maslahat geçirildi.