ÝUNESKO Eýrandaky «Kerwensaraýlaryň şäherini» Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmegi meýilleşdirýär

ÝUNESKO Eýrandaky «Kerwensaraýlaryň şäherini» Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmegi meýilleşdirýär

Semnan welaýatynyň medeni miras, senetçilik we syýahatçylyk edarasynyň ýolbaşçysy Hamidreza Dust-Mohammadi ÝUNESKO-nyň komitetiniň Semnandaky «Kerwensaraýlaryň şäherini» Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizmegi göz öňünde tutjakdygyny habar berdi. Bu barada eýran habarlar agentligine salgylanyp, Day.Az belleýär.

«Meýameý şäheri «kerwensaraýlaryň şäheri» hökmünde tanalýar. Onda taryhy gymmatlyga eýe bolan 10 sany kerwensaraý bar, zerur şertler bolan ýagdaýynda bu kerwensaraýlar Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça Bütindünýä mirasynyň (ÝUNESKO) sanawyna giriziler» – diýip, Dust-Mohammadi aýtdy.
«Meýameý kerwensaraýy, Spanja (Jahanabad), üç kerwensaraýy öz içine alýan Miandaşt kerwensaraý toplumy, Abbasabad kerwensaraýy, Alhak, Sadrabad, Mohammadabad Abrişam we Şarifabad bu şäheriň taryhy ähmiýetini görkezýär» – diýip, ol belledi.