Daşary ýurtlaryň atçylyk hojalyklarynyň eýelerine «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen at dakyldy

Daşary ýurtlaryň atçylyk hojalyklarynyň eýelerine «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen, atçylygy ösdürmäge goşan saldamly goşantlaryny, türkmeniň milli baýlygy we guwanjy bolan ahalteke bedewleriniň tohumlyk we önümçilik sypatlaryny gorap saklamakda hem-de şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda bitiren hyzmatlaryny we gazanan ýokary netijelerini, hünär ussatlyklaryny göz öňünde tutup, şeýle hem Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli, şu aşakdaky daşary ýurt raýatlaryna «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly at dakyldy:
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «Akhal-tehas» ahalteke atçylyk hojalygynyň eýesi Tito Nils Pontekorwa,
Russiýa Federasiýasynyň «Gurtbil» atçylyk hojalygynyň eýesi Mariýa Walerýewna Mosara.