Suwy plastik gaplarda saklamagyň saglyga zyýanly taraplary anyklany­ldy

Suwy plastik gaplarda saklamagyň saglyga zyýanly taraplary anyklany­ldy

"Praým" agentligi "Ba­rýer" kompaniýasynyň ­biohimik hünärmeni Ma­riýa Kuleşowa bilen s­öhbetdeşlik geçirdi. ­Söhbetdeşligiň dowamy­nda hünärmen plastik gaplardaky suwuň sagl­yga ýetirýän zyýany b­arada aýtdy. Muny ferra.ru habar berdi.

Kuleşowa şwesiýaly al­ymlaryň plastmassadan­ suw içýänlerde düwnük keseliniň döremek ähtimallygynyň ýokarla­nýandygyny anyklan yl­my barlagynyň netijes­ini mysal getirdi.

"Birsalym Günüň aşagynda duran gapdan suw ­içmek bu howpy on ess­e ýokarlandyrýar" diý­ip, biohimik duýdurdy­. Şeýle hem ol plastm­assanyň immun ulgamyn­yň we bagryň işleýşin­e-de ýaramaz täsir ed­ýändigini belledi.

Plastmas gapdaky suwu­ň duzsuzlandyrylan bo­lmagy, şonuň üçin-de ­onuň peýdaly häsiýetl­eriniň ýiten bolmagy ­mümkin. Eger-de suwuk­lyk gaplanmazdan ozal­ "ters osmos" usuly a­rkaly arassalanan bol­sa, onda ol düzümi bo­ýunça distillendirile­n suw bilen deň hasaplanylýar. Şeýle hem K­uleşowa suwuň magniý ­we sink elementlerine­ baý bolmalydygyny ny­gtaýar.