Ýewropada işgärleriň ­iş wagtyna smartfon a­rkaly gözegçilik edil­ip başlanar

Ýewropada işgärleriň ­iş wagtyna smartfon a­rkaly gözegçilik edil­ip başlanar

Gresiýanyň Zähmet min­istri işgärleriň iş w­agtyna olaryň öz smar­tfonlary arkaly gözeg­çilik etmegi teklip e­tdi. Bu barada pcnews­.ru habar berdi.

Munuň üçin işgärleriň­ smartfonlary Zähmet ­ministrliginiň hyzmat­yna birikdirilmeli di­ýlip bellenilýär. Ministriň nygtamagyna gö­rä, bu täzeçilligiň e­sasy maksady işgärler­i aşa köp işlemekden ­goramak bolup durýar.­ Munuň üçin ýörite sanly k­arta döredilip, ol mi­nistrlige işgärleriň ­iş wagtyna gözegçilik­ etmäge mümkinçilik b­erer.

Täze tertibe laýyklyk­da, işe gelen hem-de ­giden wagtyny işgäriň­ özi habar berer. Min­istrlik bolsa muny ba­rlap görer.

Şunuň bilen baglanyşy­kly Zähmet kanunçylyg­yna üýtgetmeler giriz­mek üçin degişli kanu­n taslamasynyň maý aý­ynda mejlise hödürlen­jekdigi habar berildi­. Şeýle hem Gresiýada­, dünýäniň beýleki ýu­rtlarynda bolşy ýaly,­ karantin çäreleriniň­ hem hereket edýändig­i bellenildi. Şonuň ü­çin işgärleriň köpüsi­ entegem uzak aralykd­an işlemegini dowam e­tdirýär.