Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna Türkiýäniň 43 sany ÝOM-y goşuldy

Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna Türkiýäniň 43 sany ÝOM-y goşuldy

Türkmenistanyň Bilim ministrligi diplomy ykrar edilýän daşary ýurt ýokary okuw mekdepleriniň 2021-nji ýyl üçin sanawyny düzdi. Bu sanawa Türkiýeden şu ýyl 43 ýokary okuw mekdebi girizildi. Sanawy «Atavatan Türkmenistan» halkara žurnalynyň internet saýty getirýär.

 • Ýeditepe uniwersiteti
 • Ýyldyz tehnik uniwersiteti
 • TOBB Ykdysadyýet we  tehnologyýa uniwersiteti
 • Tokat Gaziosmanpasha uniwersiteti
 • Süleýman Demirel uniwersiteti
 • Recep Tayip Erdogan uniwersiteti
 • Sakarya uniwersiteti
 • Selçuk uniwersiteti
 • Ondokuz Mayis uniwersiteti
 • Marmara uniwersiteti
 • Izmir Tehnologiýa instituty
 • Istanbul Medipol uniwersiteti
 • Gazi uniwersiteti
 • Gaziantep uniwersiteti
 • Gebze Tehnik uniwersiteti
 • Çukurowa uniwersiteti
 • Dokuz Eylül uniwersiteti
 • Düzce uniwersiteti
 • Egey uniwersiteti
 • Erciyes uniwersiteti
 • Eskişehir Osmangazi uniwersiteti
 • Bahcesehir uniwersiteti
 • Başkent uniwersiteti
 • Bezmialem Vakif uniwersiteti
 • Bolu Abant Izzet Baysal uniwersiteti
 • Acibadem uniwersiteti
 • Akdeniz uniwersiteti
 • Aksaray uniwersiteti
 • Anadolu uniwersiteti
 • Ankara uniwersiteti
 • Ataturk uniwersiteti
 • Atılım uniwersiteti
 • Hacettepe uniwersiteti
 • Sabanci uniwersiteti
 • Bilkent uniwersiteti
 • Bogaziçi uniwersiteti
 • Özyegin uniwersiteti
 • Istanbul uniwersiteti
 • Istanbul Tehnık uniwersiteti
 • Karabuk uniwersiteti
 • Orta Dogu Tehnik uniwersiteti
 • Koç uniwersiteti
 • Çankaya uniwersiteti

«Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibi» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 16-njy martynda çykaran Karary bilen tassyklanyldy. Şol Tertibi ulanmak boýunça Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Gözükdiriji işlenilip taýýarlanyldy we  2019-njy ýylyň 29-njy martynda 80 belgili buýruk bilen tassyklanyldy.
Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň ýokary hünär biliminiň taýýarlygynyň ugurlarynyň we hünärleriniň Döwlet klassifikatorlarynda görkezilen jemgyýet baradaky we ynsanperwer ylymlarynyň ugurlary boýunça diplomlar dünýäniň ýokary okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kesgitleýän sanawyna giren ýokary okuw mekdepleri tarapyndan berlen bolmaly.