«Türkmenistan» awiakompaniýasy apreliň ahyryna çenli RF-den iki sany ýörite uçuşy amala aşyrar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy apreliň ahyryna çenli RF-den iki sany ýörite uçuşy amala aşyrar

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň uçary 22-nji we 29-njy aprelde Moskwadan Türkmenabada ýörite uçuşy amala aşyrar. Türkmenabadyň halkara howa menziliniň sorag-jogap gullugynyň berýän maglumatyna görä, bu ýörite uçuş arkaly Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky raýatlary getiriler.
COVID-19 pandemiýasy zerarly dünýäde ýüze çykan çylşyrymly epidemiologik ýagdaý zerarly Türkmenistan 2020-nji ýylyň martynda beýleki ýurtlar bilen yzygiderli howa gatnawlaryny togtatdy. Awgust aýynda «Türkmenistan» awiakompaniýasy türkmen raýatlaryny Watanymyza getirmek boýunça ýörite uçuşlary amala aşyryp başlady.