GDA-nyň intelligensiýa wekilleriniň 2021-nji ýyldaky duşuşygy Daşkentde geçiriler

GDA-nyň intelligensiýa wekilleriniň 2021-nji ýyldaky duşuşygy Daşkentde geçiriler

GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XV forumy amatly epidemiologiýa ýagdaýlary göz öňünde tutulyp, 2021-nji ýylyň noýabrynda Daşkentde geçiriler diýip, GDA-nyň resmi internet saýtynda habar berilýär. 

Bu baradaky teklip 16-njy aprelde onlaýn usulda geçirilen GDA-nyň ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Geňeşiniň hem-de Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň müdirliginiň bilelikdäki mejlisinde aýdyldy. Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Moldowanyň, Russiýanyň, Täjigistanyň we Özbegistanyň, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň, Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň ýerine ýetiriji geňeşiniň, Garaşsyz döwletleriň kitap ýaýradyjylar assosiasiýasynyň hem-de Belarusuň «Zwýazda» neşirýat öýüniň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen mejlisde Arkalaşygyň işiniň ynsanperwer ugry boýunça meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy. 
GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy intelligensiýasynyň XIV forumy Türkmenistanyň GDA-da başlyklyk etmeginiň çäklerinde 2019-njy ýylyň 15-16-njy maýynda Aşgabatda geçirilipdi.