Şanhaý milliarderler üçin dünýäniň iň gymmat şäherleriniň başyny çekdi

Şanhaý milliarderler üçin dünýäniň iň gymmat şäherleriniň başyny çekdi

Milliarderler üçin iň gymmat şäherleriň sanawynda birinji orny Şanhaý eýeledi diýlip, Şweýsariýanyň Julius Baer hususy banky tarapyndan hödürlenen «Maddy hal-ýagdaý we ýaşaýyş durmuşy» atly täze hasabatda getirilýär. Muny forbes.ru ýetirýär.

Şanhaý birinji orundan Gonkongy gysyp çykardy, netijede Gonkong üçünji orna düşdi. Ikinji Tokio boldy. Aziýa aşa ýokary girdejili adamlar üçin dünýäniň iň gymmat sebiti boldy. Julius Baer munuň sebäbini sebitiň pandemiýa çökgünliginden soň çalt dikeldilmegi, şeýle-de walýutanyň we bahalaryň durnuklylygy bilen baglanyşdyrýar. Ýewropa şäherleriniň arasynda onluga Monako (4-nji orun), Sýurih (6-njy), Pariž (7-nji) we London (8-nji) girdi. Ilkinji onlukdan Taýbeý, Singapur we Nýu-Ýork hem orun aldy.
Ýewropadaky kaşaň durmuş Amerika garanda, has çalt gymmatlady – ýaşaýyş bahasy taýdan Ýewropa Aziýadan soň ikinji boldy. Esasan, ýerli walýutalaryň dollara bolan hümmeti sebäpli Ýewropanyň bahalary ýokarlandy: ýewro, şweýsariýa franky, britan funt sterlingi gymmatlady. Şonuň üçin ýewropa şäherlerinde – Sýurihde, Parižde, Londonda durmuş milliarderler üçin gymmat boldy. Beýleki bir tarapdan, San-Paulu, Mehiko, Mumbai, şeýle-de Wankuwer we Ýohannesburg baý adamlar üçin elýeterli şäherler boldy.
Özüniň derňew işinde Julius Baer dünýäniň 25 şäherini seljerdi we baý adamlaryň ýaşaýyş durmuşyny görkezýän sarp ediş harytlary we hyzmatlary sebedine baha berdi. Ol dünýäde ortaça 1,05% ýokarlandy diýip, bank hasaplaýar.