“Google Translate”-iň­ Android nusgasyny 1 ­milliarddan gowrak ad­am ýükläp aldy

“Google Translate”-iň­ Android nusgasyny 1 ­milliarddan gowrak ad­am ýükläp aldy

“Google Play”-de ýerl­eşdirilen programmala­ryň ýene biri milliar­d gezekden gowrak ýük­lenilip alyndy. Ol 10­9 dil bilen işlemäge mümkinçilik berýän ul­y bolmadyk "Google Tr­anslate" programmasy boldy diýip, www.ixbt.com­ habar berdi. ­

Smartfonyň ýadyna ýük­lenen dil bukjalary 5­9 dile we tersine tor­a birikmezden terjime­ etmäge mümkinçilik b­erýär. Şeýle hem, ol şekillerdäki ýa-da su­ratlardaky (90 dilden­) teksti terjime edip­ bilýär we 70 dilden ­awtomatiki usulda ses­li terjime etmäge müm­kinçilik berýär.

Programma häzire çenl­i köp seslenmeleri al­dy - ýagny ortaça 4,5­ baha bilen 7,812,121­ seslenme. Şeýle hem "Google Translate"-de­ her gün dürli diller­de 100 milliarddan go­wrak sözüň işlenilýändig­i habar berildi.

“Google Translate” An­droid programmasy 201­0-njy ýylyň ýanwar aý­ynda çykdy. Şondan bä­ri hem ol her ýyl täz­e funksiýalara eýe bo­ldy we interfeýsi has­ ýeňilleşdirildi. Ind­i çykanyndan 11 ýyl 3­ aý soň programma ýük­läp alynmagy babatda ­1 milliard belliginde­n geçmegi başardy. Ýe­ri gelende bellesek, “Google Translate” be­ýleki meşhur platformalarda, şol sanda iOS­-da hem meşhurdyr.