Müsürden unudylan "Altyn şäher" tapyldy

Müsürden unudylan "Altyn şäher"  tapyldy

Müsürde unudylan gadymy şäheriň üstünden baryldy. Bu barada ýurduň syýahatçylyk ministrligine salgylanyp, Sputnik gullugy habar berdi.

Ýurduň öňki arheologiýa ministri Zahi Hawassyň ýolbaşçylygyndaky missiýa Nil derýasynyň kenarynda Lýuksoryň golaýynda bir şäherçäniň üstünden bardy. "Daşary ýurt arheologik missiýalarynyň köpüsiniň bu şäher babatdaky gözlegleri şowsuz boldy" diýip, RIA Nowosti öňki ministriň sözlerine salgylandy.
"Altyn şäher" Müsürden tapylan şäherçeleriň iň ulusy bolup, ol Amenhotep III-iň döwründe (miladydan öňki 1391 - 1353 ýyllar) guruldy. Faraonlar Ehnatonyň, Tutanhamonyň we Eýiň Müsürde höküm süren döwürlerinde "Altyn şäher" iň uly dolandyryş we ykdysady merkez bolupdy.
Arheologlar jaýlaryň aman galan diwarlaryny, olardan bolsa gadymy müsürlileriň öý goşlaryny tapdylar. Tapyndylaryň arasynda şaý-sepler, skarabeý-tomzaklary şekillendirilen heýkeller (bu tomzak Gadymy Müsüriň iň hormatlanýan nyşanlaryndan biridir), şeýle hem palçykdan ýasalan önümler bar.
Meý guýulýan gaplaryň kömegi bilen şäheriň bar bolan döwrüni kesgitlemek mümkin boldy: gaplaryň daşynda ieroglifler ýerleşdirilen. Mundan başga-da, daş örümleri arheologlara "kömek etdi" - olarda Amenhotep III-iň möhüriniň yzlary bardy.
ABŞ-nyň Jon Hopkins uniwersitetiniň Müsüri öwreniş boýunça professory Betsi Braýan bu tapyndy imperiýanyň gülläp ösen döwründe adamlaryň Gadymy Müsürde nähili ýaşandyklaryny öwrenmäge kömek eder diýýär. Onuň sözlerine görä, täsin gazuw-agtaryş tapyndysy "Tutanhamonyň mazaryndan soň ikinji uly arheologiki açyşdyr".