Atlary ösdürip ýetişdiren şahslara baýraklary paýlamak hakynda Karar kabul edildi

Atlary ösdürip ýetişdiren şahslara baýraklary paýlamak hakynda Karar kabul edildi

Türkmenistanyň atçylyk sport toplumlarynda geçirilýän at çapyşyklarynda, gözellik bäsleşiklerinde hem-de atly sport ýaryşlarynda ýeňiş gazanandygy üçin Türkmenistanyň raýatlaryna we ýuridik şahslaryna degişli atlara berilýän baýraklar, şol atlaryň ýokary derejede ösdürilip ýetişdirilmegine goşant goşan şahslaryň arasynda paýlanylar.

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken bu Karary bedew bäsleşiklerinde ýeňiji bolan atlara berilýän baýraklary paýlamagy has-da kämilleşdirmek, şeýle hem Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli geçirilýän bäsleşikleriň ýeňijilerini gymmat bahaly baýraklar bilen sylaglamak maksady bilen kabul edildi.