Koronawirus görüşe nähili täsir edýär?

Koronawirus görüşe nähili täsir edýär?

Lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty Mariýa Petina koronawirus bilen kesellän adamyň görüş ukybynyň peselmeginiň mümkindigini aýtdy. Bu barada Sputnik agentligi habar berdi.

Lukman ýokançlygyň damara düşmeginiň netijesinde görüşiň birnäçe esse ýaramazlaşyp biljekdigini aýtdy. Gynansagam, bu ýagdaý - keselden soň ýüze çykmasy giňden ýaýran meseleleriň biri. Adatça, meseläni anyklamak üçin gözüň tomografiýasy bellenilýär.

"BSGG eýýäm göz myşsalarynyň spazmlaryny, optiki nerwiň işlemegindäki näsazlyklary we retinanyň çişmegini COVID-19 alamatlary hökmünde resmileşdirdi. Bu günki gün biz gözleriň bedeniň "derwezesidigini" we onuň ilkinji nobatda zäherlenýändigini tassyklaýan birnäçe barlaglary geçirýäris" diýip, RIA Nowosti habar berdi.

Onuň aýtmagyna görä, wirus nemli bardada has gowy saklanýar. Haçan-da koronawirus ýokuşanda, gözler "eräp başlaýar". Lukman COVID-19-dan soň köplenç gabaklaryň çişýändigini aýtdy.
Şeýle hem lukman hapa eller bilen gözleri ellemezlige çagyrdy. Keseliň uly bolmadyk alamatlary ýüze çykanda bolsa oftalmolog hünärmen bilen habarlaşmagy maslahat berýär.