Putin gaýtadan prezidentlige dalaş etmegine mümkinçilik berýän kanuna gol çekdi

Putin gaýtadan prezidentlige dalaş etmegine mümkinçilik berýän kanuna gol çekdi

Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin beýlekiler bilen bir hatarda, oňa ýene-de döwlet baştutany wezipesine dalaş etmek hukugyny berýän kanuna gol çekdi. Resminama duşenbe güni hukuk maglumatlarynyň resmi internet portalynda neşir edildi. Bu barada TASS habar berýär.

Konstitusiýa üýtgetmeler girizmek üçin kanunyň birnäçe düzgünleri işlenip düzüldi. Esasy kanunyň täze düzgünleriniň birine görä, şol bir adamyň Russiýa Federasiýasynyň prezidenti wezipesini ýerine ýetirip biljek möhletleriniň çäklendirilmegi, öňki prezident möhletlerini hasaba almazdan, häzirki döwlet baştutanyna degişlidir.
Şeýlelik bilen, bu kada häzirki döwlet baştutanyna ýene iki möhlet prezident wezipesini eýelemäge mümkinçilik berýär.
Resminama döwlet baştutany wezipesine Russiýa Federasiýasynyň 35 ýaşdan kiçi bolmadyk, bu ýurtda azyndan 25 ýyl hemişe ýaşan, şeýle-de ozal başga bir döwletiň raýatlygyna ýa-da ýaşamak üçin ygtyýarnamasyna hiç haçan eýe bolmadyk we bolmaýan raýatynyň saýlanyp biljekdigini kesgitleýär. Bu düzgün “ozal federal konstitusion kanuna laýyklykda, RF-de kabul edilen ýa-da bir bölegi kabul edilen döwletiň raýatlygyna eýe bolan” ruslara degişli däldir.