Kompýuterler howanyň hilini çaklap başladylar

Kompýuterler howanyň hilini çaklap başladylar

Amerikaly alymlar howanyň hilini çaklamak üçin emeli intellektden peýdalanyp başladylar. Bu barada lampon.ru habar berdi.

Çeşmelere görä, hemra we ýerüsti stansiýalara garanyňda, bu meseleden kompýuterler has gowy baş alyp çykarýarlar.
Barlagyň çäginde hünärmenler howanyň hilini has takyk seljermek üçin kompýuter modelirlemesini ulandylar.

“Howanyň hili şäher ýerlerinde adamlaryň durmuşyna täsir edýän esasy meseleleriň biridir. Şeýle-de bolsa, häzirki amala aşyrylýan gözegçilikler ilatyň ejiz gatlagyna kömek edip biler derejede giňişleýin maglumat bermek üçin ýeterlik däl"-diýip, Penn ştatynyň geografiýa kafedrasynyň dosenti Manžu Ýuý aýtdy.

Hünärmenler howanyň hapalanmagyny hemra we ýerüsti gözegçilikler arkaly ölçäp bolýandygyna garamazdan, olaryň çäklidigini bellediler. Hususan-da, emeli hemralar zyňyndylaryň tapawudyna üns bermän, her gün şol bir ýerden uçup geçip bilýärler. Ýerdäki howa stansiýalary barada aýdylanda bolsa, yzygiderli maglumat ýygnamak bilen meşgullanýan bolsalar-da, olarda muny çäkli ýerlerde edýärler.