Depressiýa adamyň görüş ukybyny ýaramazlaşdyryp bilýär

Depressiýa adamyň görüş ukybyny ýaramazlaşdyryp bilýär

Helsinki uniwersitetiniň psihiatriýa we psihologiýa ugrunyň hünärmenleri depressiw ýagdaýyň görüş ukybynyň hiline ýaramaz täsir edýändigini subut etdiler. Olar munuň beýniniň maglumatlary kodlamak bilen baglanyşykly aýratynlyklarynyň bozulmagy bilen baglydygyny çaklaýarlar. Bu barada goroday.ru habar berýär.
Täze geçirilen barlag işine depressiw bozulmalary we beýleki psihiki näsazlyklary bolan 100-den gowrak adam gatnaşdy. Birnäçe wizual synaglardan soň, syrkawlaryň görkezilen suratlary sagdyn adamlardan başgaça görýändigi anyklandy.
Netijeler gözden geçirilenden soň, alymlar depressiýasy bolan adamlaryň suratlary näsazlygy ýok adamlar ýaly aýdyň görmeýändiklerini, ýöne suratlaryň olar üçin has kontrast (tapawutly) görünýändigini tassykladylar.

“Depressiýasy bolmadyk subýektleriň arasynda kontrast, takmynan, 20% basyldy, depressiýa sezewar bolan hassalar üçin degişli görkeziji, takmynan, 5% boldy” – diýip, Finlýandiýa Akademiýasynyň ylmy işgäri Wilýami Salmela düşündirýär.

Psihiki bozulmalarynyň esasynda ýatan beýniniň işleýşindäki üýtgeşmeleri kesgitlemek, bu näsazlyklaryň ýüze çykmagyna we olary bejermegiň netijeli usullaryny nähili taýýarlamalydygyna has gowy düşünmek üçin möhümdir.