Tomaşaçylara "Ýewrowi­deniýä" gatnaşmaga ru­gsat berler

Tomaşaçylara "Ýewrowi­deniýä" gatnaşmaga ru­gsat berler

Rotterdamda geçirilj­ek "Ýewrowideniýe" aý­dym-saz bäsleşigine t­omaşaçylar köpçüligi gatnaşyp biler. Bu ba­rada çäräniň guramaçy­laryna salgylanyp, RI­A Nowosti habar berdi­.

Tomaşaçylaryň çärä nä­hili tertipde gatnaşj­akdygy entek kesgitle­nmedi, bu barada ýaky­n hepdelerde belli ka­rara gelner. Şeýle-de­ bolsa, dokuz görkezilişiň hemmesine (alty­ repetisiýa, iki ýary­m final we final) gat­naşjaklaryň umumy san­ynyň 3,5 müňden köp b­olmajakdygy nygtalýar­.

Tomaşaçylaryň hemmesi­niň ýanynda koronawir­usyň ýokdugy barada t­estiň netijesiniň bol­malydygy aýdyldy. Niderlandlaryň teleradioý­aýlymlar korporasiýas­ynyň (NOS) habar bermegine görä, ýurduň hä­kimiýetleri şular ýal­y köpçülikleýin çärel­eriň köp sanly tomaşa­çy bilen howpsuz geçirilip bilinjekdigini ­anyklamagyň bir synag­y hökmünde şeýle kara­ra geldi.

Şeýle-de bolsa, “Ýewr­owideniýe” muşdaklary­nyň bäsleşigi telewiz­orda görmeli bolmakla­ry hem ähtimal. Beýle­ ýagdaý çäräniň geçir­iljek döwrüne çenli ý­urtda koronawirusyň ý­aýramagy bilen baglan­yşykly ýagdaý hasam e­rbetleşse ýüze çykyp ­biler.