Adamyň ýüzünden haýsy keselleri anyklap bolýar

Adamyň ýüzünden haýsy keselleri anyklap bolýar

Adamyň ýüzüne ünsli seredip, anyklap bolýan keseller bar. Şeýle keseller barada terapewt, allergolog-immunolog Irina Ýarsewa gürrüň berdi diýip, «Nation News» agentligine salgylanyp, health.mail.ru habar berýär.

Hünärmen galkan şekilli mäz keselleriniň dürli usullar bilen ýüze çykyp biljekdigini aýtdy. Gözleriň ulalmagy (hanasyndan çykjak ýaly bolmagy) – bu galkan şekilli mäz keseliniň soňky tapgyrydyr. Keseliň başlangyç tapgyryny, mysal üçin, güýçli howsalanyň netijesinde adamyň maňlaýynda deriň peýda bolmagyndan bilmek bolýar.
Terapewt bagryň we öt haltasynyň näsaz işlemeginiň ýüzüň derisine sary reňk berýändigini düşündirýär. Sary anemiýa (ganazlyk) diýlip atlandyrylýan pes gemoglobin sebäpli hem ýüz «saralyp» bilýär. 
Ýürek näsazlygy burnuň reňki bilen görkezilýär. Burnuň ujunyň ýa-da burun-dodak üçburçlugynyň gök bolmagy bilen ýürek ýetmezçiligi barada aýtmak bolar. Ösüş gormony köp bolan akromegaliýa ýa-da gigantizm ýaly diagnozlar ýüzüň we bedeniň ululygyna laýyk gelmeýän gulak we eňek bilen häsiýetlendirilýär.

«Biz hassalary kabul edenimizde köp faktorlara üns berýäris. Mäz artykmaçlygynyň, holesteriniň alamatlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny görkezýän gözlere hökman seredýäris, aşgazan-içege ulgamlarynda näsazlyklary görkezýän dili, elleriň dyrnaklaryny barlaýarys. Patognomonik alamatlar örän köp» – diýip, Ýarsewa sözüni jemleýär.