Türkmenistanyň Prezidenti çagalara howandarlyk gaznasyna ilki bolup serişde goýdy

Türkmenistanyň Prezidenti çagalara howandarlyk gaznasyna ilki bolup serişde goýdy

Türkmenistanda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy ýuridik şahs hökmünde döredildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen döredilen bu Gazna Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň ugrundaky Türkmenistanyň Halkara maslahatlar merkeziniň binalar toplumynda ýerleşdiriler. Şeýle hem degişli resminama bilen bu Gaznanyň Tertipnamasy, gurluşy hem-de işgär sany tassyklanyldy.

Bu Gazna ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan goldamak, howandarlyga mätäç çagalaryň saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek, olaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy hem-de olarda watana wepalylyk, ruhubelentlik, arassa ahlaklyk, ynsanperwerlik, halallyk ýaly belent ynsan häsiýetleriniň kemala gelmegi üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen döredildi.
Düýn geçirilen Hökümet mejlisinde Gurbanguly Berdimuhamedow öz gazanjyndan ilkinji bolup, täze döreden haýyr-sahawat gaznasyna serişde goýýandygyny habar berdi.
Eger-de, ejize hossarlyk etmegi göwnünde besleýän ildeşlerimiz bar bolsa, olar hem öz halal gazanjyndan hossarlyk gaznasyna serişde geçirip bilerler. Bu gazna daşary ýurtlular üçin hem açyk bolar diýip, döwlet Baştutany belledi. Täze döredilen gaznanyň serişdeleri şol çagalaryň tölegli saglyk, bilim hyzmatlaryndan peýdalanmaklary, mynasyp dynç almaklary we beýleki zerurlyklary üçin gönükdirilip bilner diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.
Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýerine ýetiriji direktory wezipesine Rejep Bazarow bellenildi. Türkmenistanyň Mejlisiniň kabul eden resminamasyna laýyklykda, 
Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna Gurbanguly Berdimuhamedowyň ady dakyldy.