Ýewropa ýurtlarynyň ählisi diýen ýaly tomusky wagt hasabyna geçdiler

Ýewropa ýurtlarynyň ählisi diýen ýaly tomusky wagt hasabyna geçdiler

Ýewropa ýurtlarynyň hemmesi diýen ýaly tomusky wagt hasabyna geçdiler, sagatlaryň dili bir sagat öňe süýşürildi diýip, sputnik.by habar berdi.

Bu ýyl tomusky wagt hasabyna geçiş 27-28-nji mart gijesinde bolup geçdi. Ýöne Ýewropa ýurtlarynyň tas hemmesiniň oňa geçendigine garamazdan, Belarus we Russiýa sagat dillerini öňküligine galdyrdylar.
Finlýandiýanyň ulag we aragatnaşyk ministrligi ýurduň 2019-njy ýylda tomusky wagt hasabyna geçmek tejribesini bes etmek başlangyjy bilen çykyş edendigini habar berdi, bu teklibe iki ýyl ozal Ýewropa Parlamenti ses beripdi. Bu mesele häzirki wagtda durmuşa geçirilýär we oňa ÝB-niň Geňeşi seretmeli. Geçen ýyl garaşylan hem bolsa, ol pandemiýa bilen bagly ýagdaýlar sebäpli yza süýşürildi.
Sagatlaryň dilini bir sagat öňe süýşürmek häzir Ýewropa Bileleşiginiň ähli ýurtlarynda kabul edildi.
Tomusky wagt hasaby 1980-nji ýyllaryň başynda Ýewropa ýurtlarynda girizildi. 2011-nji ýylda bu tejribeden ilki Belarus, soňra bolsa Russiýa ýüz öwürdi.