Tesla Ilon Masky 2018-nji ýyldaky twitini pozmaga mejbur eder

Tesla Ilon Masky 2018-nji ýyldaky twitini pozmaga mejbur eder

ABŞ-nyň Zähmet gatnaşyklary boýunça milli administrasiýasy "Tesla" kompaniýasynyň başlygy Ilon Masky kärdeşler arkalaşyklaryny tankytlaýan 2018-nji ýyldaky twitini aýyrmaga mejbur etmeli diýen karara geldi. Bu barada habr.com habar berdi.

«Twitterde» Ilon Maskdan işçiler birleşigi barada nähili pikirdedigi soralypdy.

«Teslanyň» işgärlerine kärdeşler arkalaşyklaryna girmäge hiç zat päsgel bermeýär, eger özleri isleýän bolsalar, olar ertiriň özünde hem girip bilerdiler, ýöne olarda kärdeşler arkalaşyklarynyň töleglerini tölemäge we aksiýa opsiýalaryndan ýüz öwürmäge hiç hili sebäp ýok diýip, telekeçi muňa jogap beripdi.

Tesla bu ýazgyny pozmak bilen bir hatarda, ýurtdaky zawodlarynda «bikanun twit» hakynda duýduryş ýerleşdirmeli bolar.
Ýatlap geçsek, ýakynda «Teslanyň» maýadarlarynyň biri Maskyň «gelşiksiz» twitleriniň «Teslany» milliardlarça dollar töwekgelçilige sezewar edýändigi sebäpli telekeçä we kompaniýanyň direktorlar geňeşine garşy kazyýet işini açypdy.