Miwe suwy «Coca Cola-dan» has zyýanly bolup çykdy

Miwe suwy «Coca Cola-dan» has zyýanly bolup çykdy

Ter sykylan miwe suwy «Coca Cola-dan» has zyýanly bolup çykdy. Berhiz lukmany Alekseý Kowalkow miwe suwuny yzygiderli içmegiň zyýanly netijeleri barada gürrüň berdi. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Hünärmeniň pikiriçe, täze sykylan miwe suwuny ýygy-ýygydan içmek aşgazanasty mäziniň işiniň bozulmagyna getirip biler. Munuň özi içginiň düzüminde «suwuk şekeriň» köp bolmagy bilen baglanyşyklydyr. Şeýle hem lukman, şu nukdaýnazardan alanyňda, miwe suwlarynyň «Coca Cola-dan» has zyýanlydygyny aýtdy.
Kowalkow miwe suwuny yzygiderli içmegiň bäş-alty ýyldan soň adamda süýji keseliniň ýüze çykmagyna sebäp bolup biljekdigini sözüniň üstüne goşdy. Lukman bu içgini miwäniň bitin özi bilen çalyşmagy maslahat berdi. Miwäni ortaça mukdarda iýmek saglyga oňyn täsir eder diýip, Ferra lukmanyň maslahatyny getirýär.