Türkmenistanda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçirildi

Türkmenistanda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçirildi

28-nji martda Türkmenistanda Milli Geňeşiň  Halk Maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçirildi.

Saýlawlar ýurdumyz boýunça döredilen saýlaw uçastoklarynyň ählisinde şu gün irden sagat 10-da ses bermek arkaly başlandy.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça saýlawçylaryň, ýagny welaýat we Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň jemi 231-si welaýat, Aşgabat şäher saýlaw toparlarynda hasaba alyndy.
Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 37-si, Balkan welaýatynda 39-sy, Daşoguz welaýatynda 39-sy, Lebap welaýatynda 38-si, Mary welaýatynda 39-sy, Aşgabat şäherinde 39-sy hasaba alyndy.
Saýlawlaryň geçirilişine milli synçylaryň 440-sy öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde syn etdiler, olaryň esasy wezipesi saýlawlaryň açyklygyny hem-de aýanlygyny, kanunçylyga laýyklygyny üpjün etmekden ybarat boldy.
Saýlawlarda ýurdumyz boýunça Merkezi saýlaw toparynda bellige alnan dalaşgärleriň 112-si 48 mandat üçin bäsleşdiler. Munuň öz demokratik ýörelgeler esasynda geçirilýän saýlawlarda 1 ýer üçin 2-3 dalaşgäriň bäsleşendigini aňladýar.
Häzirki wagtda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermek tamamlandy.
Welaýat we Aşgabat şäher saýlaw toparlary ses berlen býulletenleri sanamak işine girişdiler. Sesleri sanamak işleri dowam edýär.