Döwletjan Ýagşymyradowyň Kori Anderson bilen söweşi yza süýşürildi

Döwletjan Ýagşymyradowyň Kori Anderson bilen söweşi yza süýşürildi

Döwletjan Ýagşymyradowyň (Türkmenistan) Kori Anderson (ABŞ) bilen söweşi 2021-nji ýylyň 16-njy apreline süýşürildi diýip, Bellator ligasynyň metbugat gullugy habar berýär.

Ilkibaşda, söweşi 9-njy aprelde geçirmek meýilleşdirilýärdi. Emma liga meýilnamasyny üýtgedip, bu duşuşygy Bellator 257 ýaryşynyň çäginde geçirmek kararyna geldi. Netijede söweş 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde ABŞ-nyň Konnektikut ştatynyň Ankaswille şäherinde Mohegan Sun Arenasynda geçiriler.
Döwletjan özüniň soňky söweşini 2019-njy ýylyň dekabrynda ACA ligasynda geçirip, eminleriň karary bilen russiýaly Alekseý Butorini ýeňdi we ikinji gezek çempionlyk adyny gorady. Ildeşimiziň bassyr sekiz gezek bäri yzly-yzyna ýeňiş gazanyp gelýändigini bellemek gerek.
Döwletjanyň Bellatordaky ilkinji garşydaşy 31 ýaşly Kori Anderson 2013-nji ýyldan bäri professional derejede çykyş edip gelýär. Ol, esasanam, UFC-däki çykyşlary bilen, şeýle hem The Ultimate Fighter realiti-şounyň 19-njy möwsüminiň ýeňijisidigi bilen tanalýar.
Döwletjan Ýagşymyradow — Kori Anderson söweşine Okko onlaýn platformasynda hem-de «Матч ТВ» teleýaýlymynda tomaşa edip bilersiňiz.
Ýatlatsak, Bellator ýarym agyr agram derejesinde gran-pri geçirýändigini yglan etdi. Onuň ýeňijisine çempionlyk guşagy we 1 million amerikan dollary berler. Söweş tory 8 söweşijiden düzülip, çärýek final duşuşyklaryndan başlanar. Titulyň häzirki eýesi — russiýaly Wadim Nemkow birinji raundda 16-njy aprelde Fil Dewis bilen duşuşar. Olaryň birinji duşuşygy 2018-nji ýylyň noýabrynda Nemkowyň ýeňşi bilen tamamlanypdy.
Ýarym final duşuşyklar iýulda, final bolsa 2021-nji ýylyň oktýabrynda geçiriler.