Türkmenistanda şypahanalara ýollamanamalaryň bahalary tassyklanyldy

Türkmenistanda şypahanalara ýollamanamalaryň bahalary tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň şypahanalarynda bejeriş-sagaldyş kömegini almak üçin berilýän ýollamanamalaryň bahalaryny tassyklady. Degişli Karara Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi.

Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň hem-de Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň hünärmenleri ýurdumyzyň şypahanalarynyň maliýe-hojalyk işleri hem-de bejeriş-sagaldyş kömegini almak üçin berilýän ýollamanamalarynyň bahalary boýunça bilelikde seljermeleri geçirdiler.
Geçirilen seljermeleriň dowamynda şypahanalaryň maliýe-hojalyk ýagdaýy we berilýän ýollamanamalaryň bahalary bilen baglanyşykly meseleler öwrenildi. Geçirilen seljermeleriň netijelerine laýyklykda, ýurdumyzda şypahanalaryň maliýe durnuklylygyny pugtalandyrmak, hödürlenýän hyzmatlaryň hilini gowulandyrmak maksady bilen birnäçe çäreleri kabul etmek teklip edildi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutany degişli Karara gol çekdi.