«Sputnik V» dünýäde iň tanalýan sanjym boldy

«Sputnik V» dünýäde iň tanalýan sanjym boldy

Russiýanyň koronawirusa garşy «Sputnik V» sanjymy dünýäde iň tanalýan sanjym boldy. Şeýle maglumatlary Beýik Britaniýanyň halkara bazary öwrenmek boýunça firmasy YouGov belleýär diýip, vesti.ru habar berýär.

Sorag edilenleriň 74 göterimi bu rus sanjymyny bilýär. Ikinji orunda Pfizer/BioNTech sanjymy ýerleşdi (69 %). Üçlügi AstraZeneca (60 %) jemleýär.
Şeýle-de, derňew işiniň awtorlary saýlamakda belli bir netijä gelenlerden her üçünji gatnaşyjynyň (33,2 %) «Sputnik V» bilen sanjym etdirmäge taýýardygyny bellediler. Şeýlelikde, bu görkeziji boýunça «Sputnik V» bilen Pfizer/BioNTech sanjymlary (36,6 %) lider boldy. Üçünji orunda Hytaýyň SinoVac sanjymy (26,5 %) ýerleşdi.
Derňew işi şu ýylyň 18-nji fewralyndan 3-nji mart aralygynda dünýäniň dokuz ýurdunda geçirildi. Oňa dokuz müňden gowrak adam gatnaşdy. Soraga gatnaşanlar Braziliýanyň, Argentinanyň, BAE-niň, Hindistanyň, Wýetnamyň, Serbiýanyň, Filippinleriň, Alžiriň, Meksikanyň ýaşaýjylarydyr. Bu döwletlerde dünýä ilatynyň, takmynan, 25 göterimi ýaşaýar.
Russiýanyň Göni maýa goýum gaznasynyň ýolbaşçysy Kirill Dmitriýewiň aýtmagyna görä, bu maglumatlar «Sputnik V» sanjymyna adamlar tarapyndan ýokary derejede ynam bildirilýändigini ýene bir gezek subut edýär.