Gurban Berdiýew "KAMA­Z" futbol klubunyň Türkiýedäki ýy­gynyna gatnaşýar

Gurban Berdiýew "KAMA­Z" futbol klubunyň Türkiýedäki ýy­gynyna gatnaşýar

"Rubiniň" we "Rostowy­ň" öňki baş tälimçisi­ Gurban Berdiýew "KAMAZ" futbol klubunyň Türkiýedäki ýygynlaryn­a gatnaşmaga geldi. B­u barada championat.c­om habar berdi.

"Gurban Berdiýew "awtozaw­odçylaryň" ýygynyna geldi we Türkiýedäki türgenleşiklerimiz tamamlan­ýança biziň bilen gal­ar" -diýip, "KAMAZ"-y­ň metbugat gullugy In­stagram-da ýazdy.

Türkmen hünärmeni ýyg­ynda klubuň geňeşçisi­ hökmünde çykyş eder.­ Ol eýýäm "Týumen" bi­len synag oýnuna toma­şa etdi, mundan soň o­l oýunçylar we tälimç­iler düzümi bilen tan­şar, şeýle hem "KAMA­Z" futbol toparyna oý­nunyň dürli taraplary­ boýunça maslahatlary­ berer.

Topar Antalýanyň gola­ýyndaky “Titanic Beac­h Lara” myhmanhanasyn­da ýerleşdi. Okuw ýyg­yny 25-nji martda tam­amlanar diýip, çeşme ­habar berýär.