Hünärmen agyz-burun örtüklerini haçan aýryp boljakdygyny aýtdy

Hünärmen agyz-burun örtüklerini haçan aýryp boljakdygyny aýtdy

Angliýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň hünärmeni we immunizasiýa bölüminiň başlygy Meri Ramzi örtüklerden we sosial aralykdan doly ýüz öwürmegiň diňe dünýä ilatynyň aglaba bölegine sanjym edilen halatynda mümkin bolup biljekdigini aýtdy.

Hünärmeniň aýtmagyna görä, adamlar agyz-burun örtüklerini ýene birnäçe ýyllap dakynmaly bolar. Örtükler bilen birlikde howpsuz sosial aralyk hem entek-entekler aýrylmaz diýip, BBC ýazýar. Onuň pikiriçe, adamlar bu öňüni alyş çäreleriniň hemmesine eýýäm öwrenişdiler we olar indi adamlar üçin hiç hili oňaýsyzlyk döretmez.
Şonuň bilen birlikde, Ramzi ýokarda görkezilen aýratynlyklaryň indi ykdysadyýete ýaramaz täsir etmeýändigini nygtady. Şol bir wagtyň özünde, epidemiolog adatdan daşary ýagdaýyň yglan edilmegini meseläni çözmegiň gaty stresli usuly hasaplaýandygyny belledi.