Dünýäniň iň bagtly ýurtlarynyň sanawy neşir edildi

Dünýäniň iň bagtly ýurtlarynyň sanawy neşir edildi

Finlýandiýa dünýäniň iň bagtly ýurtlarynyň ýyllyk reýtinginde ýene-de birinji orny eýeledi. Bu barada BMG-niň tabşyrygy boýunça taýýarlanan 2021-nji ýylyň Bütindünýä bagt hasabatynda aýdylýar. Bu gezek hasabatda COVID-19 pandemiýasynyň netijeleri we onuň ýaşaýyş hiline edýän täsiri jemlendi diýip, TASS habar berýär.

Geçen ýylyň jemi boýunça iň bagtly ýurtlaryň üçlügine Islandiýa bilen Daniýa hem girdi. Olaryň yzyndan Şweýsariýa, Niderlandlar, Şwesiýa, Germaniýa, Norwegiýa we Täze Zelandiýa gelýär. Onlugy Awstriýa jemleýär.
Russiýa bu sanawda geçen ýylky 73-nji ornundan 60-njy orna geçdi. Birleşen Ştatlar 14-nji orny, Beýik Britaniýa 18-nji orny, Fransiýa 20-nji orny eýeledi. Tanzaniýa we Zimbabwe iň bagtsyz ýurtlar diýlip bellenildi. Hasabat 149 döwleti öz içine aldy.
Bütindünýä bagt hasabaty 2012-nji ýyldan bäri neşir edilýär. Gözlegçiler ony düzenlerinde adam başyna düşýän jemi içerki önüm, sosial goldaw derejesi, ömür dowamlylygy, raýat azatlyklarynyň berjaý edilmegi, iş kepilligi, korrupsiýa derejesi we jemgyýetçilik pikir soraşmasynyň netijeleri ýaly görkezijileri göz öňünde tutýarlar.
Finlýandiýanyň ýaşaýjylary üçin bagt faktorlarynyň arasynda, köplenç, tebigata ýakynlyk, howpsuz ýaşaýyş gurşawy, zerur serwisleriň we hyzmatlaryň elýeterliligi görkezilýär.