Italiýada iş orunlarynyň sany bir ýylda 400 müň birlik azaldy

Italiýada iş orunlarynyň sany bir ýylda 400 müň birlik azaldy

Legacoop we Prometeia hünärmenleriniň maglumatlaryna görä, 2020-nji ýylda Italiýada iş orunlarynyň sany 435 müň birlik azaldy. Bu barada Regnum habarlar agentligi habar berýär.

Italiýada tutuş ýurt boýunça karantin 2020-nji ýylyň mart aýyndan maý aýyna çenli dowam etdi. Häkimiýetler 2020-nji ýylyň güýzünde “ikinji tolkunyň” gelmegi bilen ykdysady işjeňligi ýene-de çäklendirip başladylar. Ýurt syýahatçylaryň bolmazlygy, önümçiligiň we eksportyň azalmagy sebäpli, milliardlarça ýewro ýitirdi. Ýylyň jemi boýunça JIÖ 8,9% pese düşdi, döwlet bergisi JIÖ-iň 20%-den gowrak ýokarlanyp, JIÖ-iň 155%-den geçdi.
Hünärmenleriň hasaplamagyna görä, işsizleriň sany bir million adam artdy. Gürrüň, esasan, syýahatçylyk, jemgyýetçilik iýmiti, söwda pudagynda işleýän wagtlaýyn şertnamalary bolan raýatlar barada gidýär. Italiýanyň häkimiýetleri ýurduň raýatlaryna we işewürlere karz serişdeleri bilen birlikde onlarça milliard ýewro möçberinde kömek berdiler. Ýewropa Bileleşigi Italiýa, esasan, 200 mlrd ýewro töweregi karz kömegini berýär.
Şeýle-de, Italiýanyň orta gatlaga degişli raýatlarynyň sany 2020-nji ýylda üçden birine çenli azaldy. Muny Ipsos-Flair hünärmenleriniň derňew işleri görkezýär.
 Bu görkeziji ilatyň 40%-inden 27%-ine çenli azaldy.