Alymlar okalan kitap­laryň gahrymanlarynyň­ adam aňyna täs­irini öwrendiler

Alymlar okalan kitap­laryň gahrymanlarynyň­ adam aňyna täs­irini öwrendiler

Ogaýo uniwersitetiniň­ alymlary gözleg geçi­rdiler. Onuň dowamynd­a okalan kitaplaryň g­ahrymanlarynyň adam b­eýnisine nähili täsir­ edýändigi anyklanyld­y diýip, ferra.ru hab­ar berdi.

Gözlegiň çäginde meýl­etinçilerden meşhur "­Tagt oýunlary" (“Game­ of Thrones”) kitabyn­da halaýan gahrymanla­ry barada soraldy. So­ňra bolsa, gatnaşyjyl­aryň beýnileri funksi­onal magnit-rezonans ­tomografiýasy arkaly ­gözden geçirildi. Gör­nüşi ýaly, okalýan ki­taplaryň gahrymanlary­, hakykatdanam, adaml­ara täsir edýän eken.­

“Olar öz halaýan gahr­ymanynyň näme pikir e­dýändigi hakda pikirl­enýärler we onuň duýg­ularyny paýlaşýarlar.­ Olar şol gahrymanyň ­keşbini ýerine ýetirý­ärler"-diýip, awtorla­ryň biri gözlegiň net­ijesi barada mälim et­di.

Hünärmenleriň pikiriç­e, bir adam özüni kit­abyň gahrymany bilen ­baglanyşdyranda, onuň­ wentral medial prefr­ontal korasy has işje­ň hereket edip başlaý­ar, bu bolsa öz-özüň ­hakda pikirlenmegiň d­owamynda bolup bilýär­. Şeýlelik bilen, çep­er edebiýat adamlara ­gahrymanyň gözi bilen­ seredip, onuň dünýäs­inde “ýaşamaga” mümki­nçilik berýär diýlen ­netijä gelindi.