Amerikanyň ýaşaýjysy tötänleýin telefon jaňy sebäpli millioner boldy

Amerikanyň ýaşaýjysy tötänleýin telefon jaňy sebäpli millioner boldy

Missuri ştatynyň Foristell şäherinden amerikaly Rudi Mendes garaşylmadyk ýagdaýlaryň netijesinde millioner boldy diýip, news.mail.ru habar berýär. Ol telefonyna jaň gelende iş boýunça Fentona gidip barýandygyny gürrüň berdi. Telefon jaňyna arkaýyn jogap bermek üçin, ol ýolda gije-gündiz işleýän dükanyň ýanynda saklanýar.

Gepleşenden soň, Mendes kofe bilen ýerli skretç-lotereýa petegini satyn almak kararyna geldi. Gorag gatlagyny bozup, ol kiçiräk utuş gazandy, şonuň üçin dükana dolanyp, ony başga bir täzesi bilen çalyşdy.
Birinjiden çykan utuşa alnan ikinji petek şowly boldy. Mendes 2 million dollarlyk jekpot utdy. Ýeňiji petegi barlamak hem-de hakykatdanam şeýle köp mukdarda pul utandygyny anyklamak üçin üçünji gezek dükana barandygyny aýdýar.
Rudi eýýäm utuşyny aldy, ýöne häzirlikçe ony näme etmelidigi barada netijä gelmändigini belledi.