Türkmenistanyň Baş prokurory BMG-niň Jenaýatçylygyň öňüni almak boýunça Kongresinde çykyş etdi

Türkmenistanyň Baş prokurory BMG-niň Jenaýatçylygyň öňüni almak boýunça Kongresinde  çykyş etdi

Baş prokuror Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Jenaýatlaryň öňüni almak we jenaýatçylyk adalaty boýunça 14-nji gurultaýyna gatnaşdy. Bu barada ORIENT habar berýär.

Gurultaý 7-12-nji mart aralygynda Ýaponiýanyň Kýoto şäherinde oflaýn we onlaýn tertipde  geçirildi.
Çärä BMG-niň 150-den gowrak döwletiniň ýokary derejeli wekilleri gatnaşdylar. BMG-niň 13-nji Kongresini Doha şäherinde kabul eden Katar 14-nji Kongresiň başlygy wezipesini Ýaponiýanyň Adalat ministri Ýeko Kamikawa geçirdi.
Forumyň açylyş dabarasynda Ýaponiýanyň premýer-ministri Ýosihide Suga halkara jemgyýetçiligiň jenaýatlaryň öňüni almagyň, esasan-da global epidemiýa babatda hyzmatdaşlygy güýçlendirmegiň zerurdygyny aýtdy.
BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş​ wekiliýetlere wideo ýüzlenmesini ugratdy. Baş sekretar COVID-19 pandemiýasynyň jenaýatçylara täze mümkinçilikleri açandygyny, şeýle hem ýurtlaryň bu duşuşygy jenaýatçylyga garşy göreşde halkara hyzmatdaşlygyny güýçlendirmek üçin ulanjakdygyna umyt bildirdi.
Wekiliýetiň başlygy Batyr Atdaýew hem öz gezeginde gatnaşyjylara raýatlaryň hukuklary we azatlyklary baradaky döwlet syýasaty, jenaýat kanunçylygy we Türkmenistanda kazyýet prosesleri barada habar berdi. 
14-nji gurultaý ilkibaşda 2020-nji ýylyň 20-27-nji aprelinde Kýoto şäherinde geçirilmelidi, ýöne dünýädäki COVID-19 pandemiýasy sebäpli yza süýşürildi.