Fransiýa garyp ýurtla­ra 500 müň dozada san­jym berer

Fransiýa garyp ýurtla­ra 500 müň dozada san­jym berer

Fransiýa tomus paslyna çenli­ garyp ýurtlara 500 müňden gowrak dozada ­COVID-a garşy sanjym berjekdigini aýtdy. B­u barada Politico sal­gylanyp, cursorinfo.c­o.il habar berdi.

Bu başlangyç Fransiýa­nyň prezidenti tarapy­ndan öňe sürüldi. Oza­l Emmanuel Makron öz ­kärdeşlerini, iň baý ýurtlaryň baştutanlar­yny özlerinde ätiýaçd­a saklaýan sanjym doz­alarynyň 3-5%-ini hat­da ilatyň iň ejiz top­arlaryna-da sanjym ed­ip bilmeýän beýleki ý­urtlara bermäge çagyr­dy.

Makron derman serişde­lerini bermek mehaniz­miniň aç-açan bolmagy­ üçin bu barada jemgy­ýetçiligi habarly etjekdigini belledi hem-­de bu meselede tizlig­iň hem möhümdigini aý­tdy.

Günbataryň habar beri­ş serişdeleri Makrony­ sanjymlara we diagno­stika elýeterliligine­ gezek gelende global­ raýdaşlygyň esasy ta­rapdary diýip kesgitl­eýärler. Özi-de bu Fr­ansiýanyň hem beýleki­ ÝB ýurtlary ýaly der­man serişdeleriniň ib­erilmeginiň gijikmeginden ep-esli derejede­ ejir çekendigine gar­amazdan şeýle diýip, - çeşme belläp geçýär.